Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уеб сайтa stoyanovhomes.com.

Stoyanovhomes.com e уеб сайт, който се управлява от администратор и се използва от Ползвателите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уеб сайта stoyanovhomes.com. Достъпът, разглеждането или използването на уеб сайта означава приемане и съгласие на ползвателите с Oбщите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този уеб сайт.

Съдържание:

I. Дефиниции
II. Приемане, съгласие и действие на ОУ
III. Прaвила за използване на уеб сайта
IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях
V. Отказ от отговорност
VI. Ограничение на отговорността
VII. Поверителност
VIII. Жалби, спорове и приложимо правоIX. Промени в ОУ
X. Данни за Администратора

I. Дефиниции

"ОУ" - Общи условия за използване на уеб сайта stoyanovhomes.com.
"Уеб сайт", "Сайт" -Уеб сайт с адрес (URL) stoyanovhomes.com.
"Ние", "СТОЯНОВ ХОУМС", "Дружество", "stoyanovhomes.com" - Означава "СТОЯНОВ ХОУМС" ЕООД, собственик на уеб сайта https://stoyanovhomes.com.
"Администратор" - Търговско дружество "СТОЯНОВ ХОУМС" ЕООД, което управлява/поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac – 02/9897010.
"Ползвател" - Физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
"Услуги" - Всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Ползвателите на уеб сайта stoyanovhomes.com.
"Лични данни" -Означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
"ОБЩИ УСЛОВИЯ" - Означава настоящите Общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта.

II. Приемане, съгласие и действие на ОУ

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Ползвателя, което съдържа условията за използването на уеб сайта. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта.

2. ОУ влизат в сила от момента, в който ползвателите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта.

3. Взаимоотношенията между Ползвателите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта stoyanovhomes.com се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

III. Прaвила за използване на уеб сайт

СТОЯНОВ ХОУМС, като създател и собственик на уеб сайта stoyanovhomes.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в сайтa само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

IV. Авторски права

Материалите на този уеб сайт, както и организацията и оформлението му, са предмет на авторско право и са защитени от Закона за авторското право. Ползвателите могат да ползват, да изтеглят и отпечатват материали от този уеб сайт само за лична употреба и с нетърговска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на СТОЯНОВ ХОУМС или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Достъпът, изтеглянето или отпечатването, на който и да е от материалите на този уеб сайт не ви предоставя никакви авторски права, права на собственост или финансов интерес върху същите. Освен ако не е посочено друго, не можете да копирате, променяте, разпространявате, предавате, показвате, възпроизвеждате, публикувате, наемате или отдавате под наем, разпространявате, поставяте на публично достъпни места, лицензирате, създавате производни материали или линкове към такива на друг уеб сайт, да ги използвате на друг уеб сайт, или да прехвърляте или продавате информация, получена от този уеб сайт, без предварителното писмено разрешение на СТОЯНОВ ХОУМС. "СТОЯНОВ ХОУМС" ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между "СТОЯНОВ ХОУМС" ЕООД и лицето публикуващо информацията.
Наличието на линкове в сайта stoyanovhomes.com към други сайтове, собственост на трети лица са публикувани за удобство на Ползвателите. При употреба на такава препратка Ползвателите не използват услуга, предоставена от СТОЯНОВ ХОУМС и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите ОУ не се прилагат. В тази връзка СТОЯНОВ ХОУМС не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове свързани с използването на такива сайтове се носят от Ползвателите.

V. Отказ от отговорност

Материалите на уеб сайта stoyanovhomes.com се представят "както са" и "както са налични", без гаранции от какъвто и да е вид. СТОЯНОВ ХОУМС не предоставя гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само: гаранции за собственост, ненарушение или подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел. СТОЯНОВ ХОУМС не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали на този сайт. Възможни са печатни грешки и неточности в представената информация. СТОЯНОВ ХОУМС има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Възможно е на уеб сайта да присъства информация за имоти или друга информация, която не се предлага и не е достъпна в момента. За повече информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.

VI. Ограничение на отговорността

СТОЯНОВ ХОУМС полага всички необходими усилия уеб сайтът да работи правилно и информацията в него да е коректна, както и да избягва каквито и да е сривове, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи).
СТОЯНОВ ХОУМС не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети – щети от пропуснати ползи, от загуба на информация и други, произтекли от невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт.
В случай, че използването на този сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

VII. Поверителност

1. С достъпа до уеб сайта и използването му Ползвателят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уеб сайта, съгласно ОУ и публикуваната в уеб сайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна ТУК.
2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на посетителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VIII. Жалби, спорове и приложимо право

В случаите, когато услуги в уеб сайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Посетителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Посетителя и електронния адрес.
Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Посетителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.
Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса, от които Посетителят е изпратил жалбата.
Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с уеб сайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Посетителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

IX. Промени в ОУ

Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уеб сайта.
Посетителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на уеб сайта. Всяко използване на уеб сайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
При отказ на Посетителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уеб сайта по какъвто и да е начин.

X. Данни за Администратора

Администраторът, осигуряващ функционирането на уеб сайта stoyanovhomes.com е "СТОЯНОВ ХОУМС" ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204022252.
Седалището на Администратора е гр. София, бул."Петко Ю.Тодоров" №3, вх.Д, ет.2, ап.77. Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 01.07.18г.