ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „СТОЯНОВ ХОУМС“ ЕООД

Администратор – „СТОЯНОВ ХОУМС“ ЕООД

ЕИК - 204022252

Адрес : град София , Бизнес Център "ЕВРОТУР-2" , ул. Поп Богомил 1, офис-20.

телефон: 0888-880-292

Ел. поща: stoyanovhomes@abv.bg

Отговорник защита лични данни : Стилиян Иванов Стоянов

Уважаеми клиенти,

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас, са относно :

 

физическата ви идентичност (имена, гражданство, постоянен/настоящ адрес, ЕГН, електронен адрес, телефон, документи за самоличност и подпис);

имуществен статус – притежавани недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

семейно положение – наличие на сключен брак и данни за съпруг/а, съответно – развод.

Данните получаваме при сключване и изпълнение на договори за посредничество относно покупко – продажба или наемане на недвижими имоти; договори относно консултиране в областта на сделките с недвижими имоти, включително имуществено проучване на конкретни имоти. Данните се обработват при предоставяне на правни и икономически консултации относно сделки с недвижими имоти, включително подготовка, участие и/или представителство в извършването на сделки с вещни права върху недвижими имоти в нотариална форма.

Данните се получават при попълване на заявки за услуги на интернет страницата на администратора; при сключване на договори и при предоставяне на документи за нуждите на имуществено проучване на недвижими имоти (преписи от нотариална актове, удостоверения, други документи, удостоверяващи вещни права, документи относно семейно положение и гражданско състояние).

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за разглеждане на искане, сключване и изпълнение на договорите.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни, е интерес от идентифициране на клиенти и служители на контрагенти при сключване и изпълнение на договори; сключване на договори и изпълнението им – чл.6, §1 б. „б“ и б. „в“ от Регламент 2016/679.

Следните публични органи и лица ще получат личните ви данни: НАП, компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; ДАНС относно законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари.

След предоставяне на данните, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви след изпълнението на задълженията ви по сключените договори.

Отказът за обработка на данните ви е законен преди да са започнали действия по изпълнение на договора за почистване и води до невъзможност за сключването му.

Данните ви се съхраняват в предвидените в закона срокове – 10 години от датата на изпълнение на договора, съответно приключване на всички съдебни производства по събиране на вземанията.

Данните относно проучване на статус на недвижими имоти (преписи от нотариална актове, удостоверения, други документи, удостоверяващи вещни права, документи относно семейно положение и гражданско състояние) се съхраняват в срок от 1 година от извършване на съответната сделка.

Данните ви не се предават на трети държави или на международни организации.

Данни на деца –  информация за деца се обработва при спазване на изискванията на действащото законодателство. Данни за деца се обработват само относно притежавани от децата вещни права върху недвижими имоти и сделки с тях, като администраторът проверява правата на представителство на предоставящия данните чрез изискване на удостоверения за раждане, документи за самоличност и други подходящи средства.

Данните ви се предоставят на обработващи, определени от администратора, които са обвързани с договор за целите на обработването, както следва : счетодители и счетоводни кантори (име), адвокати и нотариуси, които имат отношение към сключвани сделки.

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: отказ от обработка, копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато обработването е незаконосъобразно или е изтекал срока за обработката им.
  • възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.
  • ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

 

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

В офиса на дружеството има на разположение на искане за изпълнение на посочените ви права.

Имате право да искате разяснения относно правата ви от всеки служител на дружеството и от отговорника по защита на данните.

Дружеството е предприело организационни и технически мерки на защита на личните данни, подробно описани в политика за защита на личните данни на дружеството.

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).